ReadyPlanet.com
หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


รายละเอียดหลักสูตร "GREEN & LEAN HOTEL 2016" article

  

กำหนดการ

วันที่ 1

เสาร์ที่ 20กุมภาพันธ์2559/โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทรกรุงเทพฯ / ห้องช่องนนทรีชั้น12

Day 1

Saturday, February20, 2016/ Eastin Grand Sathorn Hotel Bangkok / Chong Nonsri / 12th Floor

 

09.00 – 12.00 น.

·       แนวคิดโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีคุณลักษณะอย่างไร

What is a green hotel concept?

-       การออกแบบโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green hotel design

-       การใช้พลังงานทดแทน

Renewable energy

-       การลดของเสีย

Reduce waste

-       การลดระยะทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

Transportation

โดย:      นายกมล  รัตนวิระกุล

            นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

 

12.00 – 13.30 น.  :  Lunch - International Buffet Lunch at “Citi Bristo Restaurant ” Ground Floor

 13.30 – 17.00 น.   การลดต้นทุน โดยนโยบายจัดซื้อ Green Purchase Cost Reduction by applying green purchase policy

-          การบูรณาการการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Supply chain integration management

-          กระบวนการขอซื้อ  การเปรียบเทียบราคา การออกใบสั่งซื้อ

Working process for Purchase requisition, Price comparison, Purchase order

โดย:      นายกิติกร เถินบุรินทร์

            ที่ปรึกษา และผู้จัดการทั่วไป โรงแรมนิมมานไหม

 

วันที่ 2

อาทิตย์ที่ 21กุมภาพันธ์ 2559/โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทรกรุงเทพฯ / ห้องช่องนนทรีชั้น12

Day 2

Sunday, February 21, 2016/ Eastin Grand Sathorn Hotel Bangkok / Chong Nonsri / 12th Floor

 

09.00 – 12.00 น.

·       องค์กร แบบ ลีน ทำให้โรงแรมเข้มแข็งยิ่งขึ้น

Lean organization will make your hotel healthier

·       สร้างจิตสำนึกองค์กรแบบ ลีน ภายในโรงแรม

Building awareness in your hotel for a lean organization

·       เข้าใจความแตกต่างของ คุณค่า และ ความสูญเปล่า

Understanding the difference between Value and Waste

·       สร้างคุณค่าเพิ่มในบริการ และขจัดความสูญเปล่า หรือสิ่งที่ลูกค้าไม่ยอมจ่าย

Create Value-added service and eliminate Waste or what customers do not want to pay

โดย  :    นายกมล  รัตนวิระกุล

            นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

 

12.00 – 13.30 น.  :  Lunch - Korean Set menu Lunch at “Kong Ju Korean Restaurant” Ground Floor

 13.30 – 17.00 น.

·       องค์กร แบบ ลีน ทำให้โรงแรมเข้มแข็งยิ่งขึ้น(ต่อ)

Lean organization will make your hotel healthier

·       การลดความสูญเปล่า 7 ประการ

How to eliminate 7 wastes

·       เทคนิคการปรับปรุงระบบงานKAIZEN

Work improvement by KAIZEN

โดย:      นายกมล  รัตนวิระกุล

      นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

 

วันที่ 3

เสาร์ที่ 27กุมภาพันธ์2558/โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส/ ห้องจามจุรี 1/ ชั้น M

Day 3

Saturday, February 27, 2016/ Pathumwan Princess Hotel / Jamjuree Room 1 / M Floor

 

09.00 – 12.00 น.

·     แนวคิดและการจัดการภัตตาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green Restaurant Concept and Management

-       การออกแบบภัตตาคารที่ลดการใช้พลังงาน

Energy saving restaurant design

-       นโยบาย เมนูสีเขียว Green Menu  ลดการบริโภคเนื้อสัตว์ เพิ่มการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดสารพิษGreen Menu design

-       การควบคุมปริมาณอาหารแต่ละรายการให้เหมาะสมโดยไม่เสียเศษ

Proper food portion control without waste

-       การเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเพื่อลดพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง

Use local raw materials to reduce transportation cost

-       แนะนำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

Low fat, Low sugar, Low sodium, No MSG

-       การวางแผนลดขยะเศษอาหารก่อนบริโภคและหลังบริโภค

Pre and post meal waste reduction management

-       การลดความสูญเสียในครัวด้วยการจัดเก็บถูกวิธี

Reduce waste in the kitchen through proper storage

                   ฯลฯ

โดย:      ผศ.ดร.นฤมลนันทรักษ์

                   ประธานโครงการสนับสนุนการเปิดศูนย์ฝึกอบรมอาหารไทยในต่างประเทศ 
ผู้บริหารหลักสูตรการบริหารธุรกิจอาหารมหาวิทยาลัยราชภั
สวนดุสิต

                   ที่ปรึกษาสมาคมพ่อครัวไทย

 

12.00 – 13.30 น.  :  Lunch - International Buffet Lunch at “The Glass House Restaurant ”

 

13.30 – 17.00 น. การใช้มาตรการประหยัดพลังงานและการวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้าเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในโรงแรม

How to implement Energy saving and preventive maintenance to reduce carbon footprint in hotel

โดย  :    ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุลPh.d., PE. (IE)

ที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท ซัสเทนเอเบิล เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 4

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์2559/ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส/ ห้องจามจุรี 1/ ชั้น M

Day 4

Sunday, February 28, 2016 / Pathumwan Princess Hotel / Jamjuree Room 1 / M Floor

 

09.00 – 12.00 น.

·       แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียว

Guideline to environmental management in hotel to achieve Green accommodation standard            โดย:    ดร.นฤพล ศรีตระกูล

          ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 

12.00 – 13.30 น.  :  Lunch -Italian Set Lunch at “Luce Restaurant”

 

13.30 – 17.00 น.  เทคนิคการลดปริมาณขยะเศษอาหารในห้องอาหารของโรงแรม

How to reduce food waste in hotel’s restaurants

            โดย:     นายยศพิชาคชาชีวะ

                        ผู้จัดการสถาบันแม่บ้านทันสมัย

      


WHAT'S NEW

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT9/2563)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 21/2562) article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2019" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 20/2562)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT8/2562)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 19/2561)" article
SME Hotel Service Quality Award II 2018 article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT7/2561)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 18/2561)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร “การจัดการระดับสูง (AMPX 17/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN JAPAN 2017" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT 6/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 16/2560)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "THMA EDUCATIONAL TOUR IN PARIS 2016" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 15/2559)" article
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการนัดพบคู่ค้าผู้ประกอบการโรงแรม ย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ ครั้งที่ 3 article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 14/2559)" article
เปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตร "การลดต้นทุนและการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการระดับสูง (AMPX 13/2558)" article
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม THMA JAPAN EDUCATIONAL TOUR 2015 article
รายละเอียดหลักสูตร “การจัดการระดับสูง (AMPX 13/2558)” article
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม HOTEL & RESTAURANT BIZMATCH นครโฮจิมินห์ เวียดนาม article
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT 5/2558)" article
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการโรงแรมไทย เปิดดำเนินการแล้ว article
รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "บริหารโรงแรมอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (CASH)" article