ReadyPlanet.com
dot
bulletACTIVITIES
dot
กิจกรรมสมาคมฯ
dot
bulletCRS
bulletTHMA AWARD
bulletJATA 2010
bulletวิทยากร
bulletอาหารและเครื่องดื่ม
bulletหนังสือน่าอ่าน
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
bulletเนื้อเรื่อง
dot
SELL BOOK
dot


Flag Counter


วิสัยทัศน์ของสมาคม

 

 

วิสัยทัศน์

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย เป็นองค์กรเอกชน ซึ่งมีความชำนาญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

พันธกิจ

พัฒนา ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กรายเดิม
สนับสนุน ผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถบริหารธุรกิจด้วยความสามารถในการแข่งขัน

โดย

-จัดกิจกรรมการพัฒนา ผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา และให้คำปรึกษาแนะนำ ฯลฯ
-พัฒนาองค์ความรู้ เช่น การบริหารจัดการอาหารและเครื่องดื่ม การจัดทำแผนธุรกิจ
-สร้างเครือข่ายการตลาด และประสานงานกับโรงแรมสมาชิกเพื่อร่วมดำเนินการ

สมาคมฯมุ่งเน้นการจัดหลักสูตรอบรมอย่างเจาะจงตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ตรงกับความต้องการมากที่สุด ผู้ประกอบการสามารถเลือกเข้าอบรมเฉพาะเรื่องที่เหมาะสมกับตน ทั้งที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว โดยหลักสูตรต่างๆจัดไว้อย่างหลากหลาย เช่น

 • หลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับสูงสำหรับเจ้าของโรงแรม
 • การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 • การลดต้นทุนการบริหารโรงแรม
 • การตลาดอีเล็คโทรสิคส์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหารโรงแรมระดับสูงเจ้าของโรงแรม หรือ นักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในโครงการโรงแรม
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยี่การจัดการที่ทันสมัยสำหรับผู้บริหารโรงแรม
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและ ข้อมูลในการบริหารโรงแรม ระหว่างผู้บริหารโรงแรมระดับสูง ผ่านการประชุมและสัมนาทางวิชาการ
 4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารโรงแรมแก่บุคลากรชาวไทย และยกระดับผู้บริหารให้มีความรู้ความสามรถเทียบเท่าผู้บริหารชาวต่างชาติ

เป้าหมายหลัก

 1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารโรงแรมระดับสูง เกี่ยวกับเทคโนโลยี่การจัดการสมัยใหม่   การบริหารเป็นเลิศเพื่อแสวงหากำไรและผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า
 2. จัดพิมพ์เอกสารทางวิชาการจัดการโรงแรมเพื่อเผยแพร่และจำหน่ายแก่ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมและสาธารณะ
 3. จัดการประชุม สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารโรงแรมร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สมาคมโรงแรมไทย
 4. ร่วมมือทางวิชาการและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการบริหารโรงแรมจากมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันวิชาการโรงแรมที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ

โครงการหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารโรงแรมระดับสูง
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง Advanced Hotel Management Program แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ  หลักสูตรการบริหารโรงแรมสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กและกลางSmall and Medium Hotels and Resorts Operators  และผู้บริหารโรงแรมระดับสูง และ หลักสูตร สำหรับนักลงทุนหรือผู้สนใจประกอบกิจการโรงแรมรายใหม่  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และ ผู้บริหารโรงแรม  รีสอร์ท    เซอร์วิสอพาร์ทเมนต์ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด  การฝึกอบรมเป็น Modular course training โดยมีวิทยากรเฉพาะในแต่ละ Module  โดยกำหนดกลุ่มการเรียนรู้ขนาดเล็กประมาณ 20 – 25 คน ต่อ หลักสูตร
 

 

 Copyright © 2014 All Rights Reserved.