หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


SME Hotel Service Quality Award II 2018 article

SME Hotel Service Quality Award II 2018

นายกมล รัตนวิระกุล นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย เปิดเผยว่าด้วยสมาคมฯ ได้จัดทำโครงการ ประเมินประสิทธิภาพการบริการ SME Hotel Service Quality Award ปี 2017 เสร็จสิ้นแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท MS & Consulting จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการประเมินคุณภาพธุรกิจบริการหลายแขนง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธนาคาร ประกันภัย ฯลฯ การประเมินประสิทธิภาพการบริการ จัดทำในลักษณะ Mysterious Shopper โดยทางบริษัทฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปใช้บริการในโรงแรมโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งที่พัก และอาหาร และใช้เวลาในโรงแรมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง เมื่อเสร็จสิ้นการใช้บริการจะจ่ายเงินตามปกติ และนำใบเสร็จรับเงินมาขอเบิกคืนภายหลัง ผู้เชี่ยวชาญจะส่งแบบประเมินผลการทดลองใช้บริการในส่วนบริการต่าง ๆ เพื่อทำการประเมินเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพการบริการ ในระดับ  ดีเลิศ (Excellent) ดีมาก (Very good) ดี (Good) สมควรต้องปรับปรุง (Fair)

หลังการประเมินผล ทางผู้เชี่ยวชาญจะชี้แจงผลการประเมินแก่ผู้ประกอบการ และแนะนำว่ามีส่วนบริการใดควรได้รับการปรับปรุง เมื่อทำการประเมินผลโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้ว เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ สมาคมฯ จะมอบ ใบประกาศเกียรติคุณ SME Hotel Service Quality Award ให้ทุกโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณของโรงแรม ในปี 2559 – 2560 มีโรงแรมเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 21 โรงแรม ในปีที่ 2 จะรับสมัครโรงแรมเข้ารับการประเมิน ประมาณ 30 โรงแรม โดยกำหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่มกราคม - มิถุนายน 2561 และการแจกใบประกาศเกียรติคุณในเดือนกันยายน 2561 โรงแรมที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประเมิน จะเสียค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการประเมิน ประกอบด้วยค่าบริการ การประเมินผล 8,000 บาท ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ (เบิกตามจริง ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ พร้อมส่งใบสมัครได้ทางอีเมล thma2555@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ หรือภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ คุณรัชนีวรรณ โทร 08 1615 2333, 08 9410 4150

     

     

more picture