หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน
เรื่องน่าอ่าน
dot

dot


เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (FACT 6/2560)" article

เปิดรับสมัครหลักสูตร FACT6/2560 ระหว่างวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2560

สมาคมฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตร เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้วิธีการบริหารงานภายในองค์กร โดยเฉพาะส่วนการเงิน บัญชี การควบคุมต้นทุน และภาษีโรงแรม (Finance, Accounting, Cost Control and Tax) เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ใช้เวลา 4 วัน เพื่อให้ความรู้และสาระสาคัญที่ผู้ประกอบการจาเป็นต้องรู้และสามารถนาไปใช้ในการควบคุมดูแลกิจการของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อวิชาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับอบรมทุกท่าน
สมาคมฯ จึงได้เปิดรับสมัครหลักสูตร FACT6/2560 ระหว่างวันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2560 หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการคำปรึกษาใดๆ กรุณาติดต่อ คุณรัชนีวรรณ รองเลขาธิการสมาคมฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08 1615 2333, 08 9410 4150 และส่งใบสมัครได้ทางอีเมล
thma2555@gmail.com 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

- จดหมายเชิญ
-
รายละเอียดหลักสูตร
-
ใบลงทะเบียน
-
ตารางการอบรม